Akole Taluka Education Society's
Technical Campus Akole

Approved by AICTE (1-481386261), New Delhi, Recognized by DTE (Code: 5385), Mumbai, Govt. of Maharashtra and
Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune (Code: IMMA019040), AISHE (Code: C-45865)

Events

18
Dec
2020

पर्यावरण निबंध स्पर्धा संपूर्ण महारा

पर्यावरण निबंध स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रातील १४-२१ वर्षाच्या विद्याथांसाठी भाषा - हिंदी / मराठी / इंग्रजी सबमिशनसाठी शेवटची तारीख, डिसेंबर ३१, २०२०

पयाावरण आदण क्लायमेट चेंज स रूवातीच्या मंत्रालयाच्या भागीिारीत प्रोजेक्ट म ंबई प्रास्त त करत आहे ‘ENVIRONMENT 2.0 –GEN NEXT- LAND, WATER AIR’.

एकय अिोख्यय उपक्रमयत, म ंबई आनण महयरयष्ट्रयतील शयलेर् आनण महयनवद्ययलर्ीि नवद्ययर्थ्यांिय पर्यावरणीर् आव्हयियंचय सयमिय करण्ययसयठी कृ तीशील नवचयर सयमयनर्क करण्ययसयठी आमंनित के लेआहे. िय-िफय संस्थय - प्रोजेक्ट म ंबई आदण महाराष्ट्रसरकार (पयाावरण व हवामाि बिल मंत्रालय) च्यय प ढयकयरयिेहय प्रकल्प घेण्ययत आलय आहेज्ययचय हेतूआहे नवद्ययर्थ्यांच्यय िेतृत्वयखयलील समयधयियस संधी देणे. हेएकय निबंध स्पधेद्वयरेके लेजयईल. र्य निबंध स्पधेचेियव आहे, "Ideas for Action". म लयंमध्ये#मी महयरयष्ट्रयसयठी ही भयविय जयगृत करणं हय ह्यय स्पधेचय उदेश्य आहे.

23
Apr
2020

WORLD BOOK DAY

On the occasion of World Book Day 23 April 2020 our institute organise the online activity through zoom application for the students of MBA and MCA.

27
Feb
2020

मराठी भाषा गौरव दिन

वि.वा.शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांचा २७ फेब्रुवारी जन्मदिन "मराठी भाषा गौरव दिन "  परिसंस्थेमध्ये उत्साहात साजरा करण्यात आला.यावेळी अकोले तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे अगस्ती कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय, अकोलेच्या मराठी विभागप्रमुख, डॉ.प्रा.रंजना कदम प्रमुख पाहुणे म्हणुन लाभले. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान डॉ. प्रशांत तांबे (संचालक,अकोले तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे टेक्निकल कॅम्पस,अकोले) यांनी भुषवले. कार्यक्रमात निबंध स्पर्धेमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांना बक्षिस वितरण करण्यात आले.

15
Oct
2019

READING INSPIRATION DAY

Today we celebrate the WORLD STUDENTS DAY & READING INPIRATION DAY on the Birthday of Dr. APJ  Abdul Kalam. Our institute organised the poster presentation compitition in that students are participate with full of energy & creative imagination in their posters. . 

10
Oct
2019

WORKSHOP ON ANDROID

We had organized 3 Days Workshop on "ANDROID" From 10 Oct. 2019 to 12 Oct. 2019 under guidance of Mr. Santosh Selokar (Managing Director,SSIT Pvt. Ltd.,Nagpur) & Mr. Roshan Thakur (Android Developer,SSIT Pvt. Ltd.,Nagpur).

05
Oct
2019

WORKSHOP ON "CONFIDENCE BUILDING"

We had organized a One Day Workshop on "CONFIDENCE BUILDING" under guidance of Prof.Pratibha Galande -More(Director,PM Education & Business Solutions,Pune)

01
Oct
2019

Blood Donation Camp

We organized Blood Donation Camp every year as a Social Responsibility.

28
Sep
2019

FRESHERS PARTY & PARENT MEET -2019

We organized Fresher party and Parent Meet at our Institute on the occasion Welcome of First Year MBA & MCA Students.

15
Oct
2018

Reading Inspiration Day

We were celebrate Reading Inspiration Day at our Institute on the occasion of
Former President APJ Abdul Kalam`s Birthday.

23
Apr
2019

World Book Day & Copyright Day

We organized the book exhibition for the all students.

23
Apr
2019

Farewell Party

Farewell to our Beloved Students......

Latest News
  • MBA Institute Level Admission against CAP Vacant Seats: Applications are invited against CAP vacant seats after CAP Rounds of First Year MBA 2020-21 on or before 03/02/2021. For Eligibility, Rules & Regulations, Vacancies etc. visit cetcell.mahacet.org and https://mba20.mahacet.org.in/cet2020/mba20/index.php?show=home Notice Link: http://atestc.com/admin/downloads/Management_Seat_Notice_Letter.pdf
  • MCA Institute Level Admission against CAP Vacant Seats: Applications are invited against CAP vacant seats after CAP Rounds of First Year MCA 2020-21 on or before 02/02/2021. For Eligibility, Rules & Regulations, Vacancies etc. visit cetcell.mahacet.org and http://cet20.mahacet.org.in/cet2020/mca20/ Notice Link:http://atestc.com/admin/downloads/Management_Seat_Notice_Letter_For.pdf
  • Caste/Tribe Validity Certificate Notice Visit URL: http://www.atestc.com/admin/downloads/CVC_notice2020.pdf
  • पर्यावरण निबंध स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रातील १४-२१ वर्षाच्या विद्याथांसाठी भाषा - हिंदी / मराठी / इंग्रजी सबमिशनसाठी शेवटची तारीख, डिसेंबर ३१, २०२०. Link- http://www.atestc.com/admin/events-uploads/Essay_Competition_on_Enviornment.pdf
  • MBA & MCA Admissions started for academic year 2020-21